Formell Känslomässig Historiskt Socialt Fysiskt Mentalt Tvärkonstvetenskap Föreställningar Tvärkonstvetenskap Transfer Resultat och pågående projekt

Formellt intro

(Denna forskningshemsida är under bearbetning...)

Hur ska man fånga det liv som cirkusen är och ett forskningsprojekt med titeln ”Cirkus som gränsöverskridare i konst och samhälle” på en hemsida?

Att navigera på hemsidan, en introduktion till användaren

Detta är ett gränsöverskridande forskningsprojekt med en livsforskare vid rodret. Alla delar av projektet hänger ihop med varandra, samma teman undersöks på en mängd olika sätt, det är inte upprepning utan olika sett att se på forskningsprocessen och resultaten från olika vinklar och sammanhang. Livet, arbetet och forskningen är tätt sammanlänkade. Därför ber vi dig att vara gränsöverskridande i ditt sätt att navigera på sidan. Vi använder oss mycket av länkar i texterna: länkar som likt nervtrådar kopplar ihop de olika delarna. Ofta finns en liten ikon i vänster nedre hörn där Tilde och/eller stödforskarna kommenterar och problematiserar det vi ser och läser på den aktuella sidan.

Introduktion till forskningsprojektet

Ursprunglig text till forskningsansökan till Vetenskapsrådet (VR):

Konst och vetenskap är två sidor av samma mynt och båda vidgar världen. - Leonardo da Vinci

Detta projekt vill belysa risken som tas när ”världen vidgas” genom nycirkus (konst). Projektets centrala syfte är att förstå mer om nycirkus som konstform, samt om dess inneburna förmåga att gå över gränser och sätta omvärlden i rörelse. Nycirkus är en konstform som har sin inneboende kvalitet i att genom flera olika dimensioner, utsätta sig för risker. Risktagande i det här fallet är inte negativ företeelse utan snarare ett lustfyllt sätt att utmana sina fysiska förmågor samt att sätta världen i ett undersökande utmanande perspektiv. För att förstå mer om Nycirkusens inneboende förmåga att sätta omvärlden i rörelse ska detta projekt utforska konstformens djupare identitet, dess inre kvaliteter och nyanser. Genom sitt konstnärskap och tidigare forskning har Björfors valt sju dimensioner som är nycirkusens språkliga verktyg; 1tillit 2 allt är möjligt 3 kaos 4 närvaro 5 hängivenhet 6 samarbete 7 balans. Dessa är nödvändiga i nycirkusens skapelseprocess likväl som de behövs i nycirkusens discipliner - equelibre, akrobatik, luftakrobatik och objektmanipulation. Tre andra vetenskapsområden; organisation, psykologi och pedagogik knyts till projektet då dessa områden kan generera viktig kunskap som behövs för att djupare förstå konstformens identitet och utvecklingspotential samt för att stödja metodutformning och dokumentation.

Ändringar under projektperioden

 • Mer fokus på hjärnforskning och teatervetenskap.
 • David Eberhards kliniska studier blir ett framtida projekt eftersom han fastnade med sin del av projektet i etisk nämnd.
 • Projektet har delvis vuxit och delats upp i olika fokusområden:
 • Cirkushistoria och social kontext
 • Risk och möjlighetsforskning
 • Sju dimensioner i förhållande till sju cirkusdiscipliner
 • Cirkus Transfer. Överföring av cirkus och dimensionerna till andra vetenskaps och kunskapsområden (ledarskap, organisation, pedagogik, teatervetenskap, hjärnforskning)
 • Kreativ process i gränsöverskridande samarbeten
 • Att forska och undersöka teorier genom att skapa
 • Mötet med publiken och samhället
 • Hur ett konstnärligt forskningsprojekt kan redovisas

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektresultaten (från slutrapporten till VR):

Cirkus som gränsöverskridare i konst och samhälle

Nycirkus är en konstform som har sin inneboende kvalitet i att genom flera olika dimensioner, utsätta sig för risker. Risktagande i det här fallet är inte en negativ företeelse utan snarare ett lustfyllt sätt att utmana sina fysiska förmågor, arbeta tvärkonstnärligt samt sätta världen i ett undersökande utmanande perspektiv. Genom att forska på (1) cirkusartisternas fysiska och mentala förmåga att överskrida gränser och göra det omöjliga möjligt, (2) cirkusens och nycirkusens historiska och sociala förmåga att arbeta gränsöverskridande i konst och samhälle, (3) nycirkusens gränsöverskridande skapelseprocesser där arbetet sker gränsöverskridande interdisciplinärt såväl som tvärkonstnärligt, så har projektet genererat och tillgängliggjort definitioner och artikulationer av cirkuskonsten och cirkusdisciplinerna, skapat metoder och illustrationer för att medverka i och leda kreativa och riskfyllda tvärkonstnärliga/ interdisciplinära processer, såväl som fördjupad förståelse för konst och fysisk intelligens som lärande och kunskapsbildare.

Projektet består av 8 olika delar:

 • Cirkushistoria och social kontext
 • Risk och möjlighetsforskning
 • Sju dimensioner i förhållande till sju cirkusdiscipliner
 • Cirkus Transfer. Överföring av cirkus och dimensionerna till andra vetenskaps och kunskapsområden
 • Kreativ process i gränsöverskridande samarbeten
 • Att forska och undersöka teorier genom att skapa
 • Mötet med publiken
 • Hur redovisas ett konstnärligt forskningsprojekt

Ett hundratal artister och kompanier har varit involverade i projektet. Jag har valt artister som definierar sig utifrån en specifik disciplin. Detta för att mer specifikt kunna studera disciplinernas olika karaktärer, uttryck och behov. Till min hjälp har jag haft stödforskare från en rad olika vetenskapsområden, till exempel ekonomi, neurologi, pedagogik och teatervetenskap. I samarbete med dessa har jag fått möjlighet att utforska konstformen och dess förmåga att överskrida gränser utifrån flera olika perspektiv: både inifrån och utifrån, genom teori och praktik. Stödforskarna har, parallellt med detta projekt, bedrivit egen angränsande forskning om cirkus som gränsöverskridare utifrån sina respektive vetenskapsområden. På så sätt har vi tillsammans fått tillgång till en bred och fördjupad bild som täcker ett stort område. 

Läs fler dokument kring projektet här:

Ur kaos föds allt - Om risker, möjligheter och nycirkus som gränsöverskridare, Helena Bornholm

Forskningsansökan till Vetenskaps Rådet (VR)

Slutredovisningen till Vetenskaps Rådet (VR)

 

Läs hela artikeln Formellt intro

Close

Känslomässig intro

(Denna forskningshemsida är under bearbetning...)

 

 

”Men Tilde, du försöker ju fånga in hela livet på en hemsida. Det är klart att det är svårt att försöka boxa in livet i en dator…” 
 
Kära besökare,
 
Flera hundra timmars filmade intervjuer med ett hundratal artister och forskare, högar av transkriberade intervjuer, lådor av anteckningsböcker, flyttkartonger fulla av referensmaterial, hyllmeter av referenslitteratur, filmer av föreställningar, workshops och tränande artister ligger till grund för denna hemsida… Detta projekt är i högsta grad ett kollektivt arbete och när jag har varit på väg att ge upp har det alltid funnits någon där som viftat med något som borde få finnas på fler ställen än i något dammigt arkiv. Därför vill jag börja med att tacka för att jag har fått vara med om den här resan! Först och främst Vetenskapsrådet som vågade satsa på mig och projektet. Tack alla hundratalet artister och cirkusarbetare som frikostigt delat med er av era liv och specialistkunskaper i intervjuer, workshops och föreställningsprocesser. Jag skulle önskat att jag hade haft resurser och tid att göra en dokumentärfilm om var och en av er! Tack alla cirkuskompanier som låtit mig få följa ert arbete på och bakom scen! Tack alla cirkusvetare som öppnat era bibliotek och delat era analyser. Tack alla stödforskare som bidragit med era olika perspektiv och alltid har haft en hand att hugga tag i eller en trygg axel att luta sig mot när det stormat bland hjärncellerna och man har gått vilse i materialet! Tack alla assistenter och forskningsproducenter som har lagt ner er själ i arbetet. Tack Mölndals Stadsmuséums fantastiska personal som bokstavligen visade att det går att gå över sina gränser när man brinner för något. Tack alla hjärnforskare som låtit mig få komma in i ert arbete och fått mig att känna mig som en riktig hjärnforskare. Tack alla filmklippare, filmare, fotografer, transkriberare osv som hjälpt till att dokumentera projektets alla processer. Tack alla elever, studenter, lärare, pedagoger, kommuner, scener, chefer och ledare som på olika sätt deltagit i projektet. Tack alla på Cirkus Cirkör som har stöttat projektet med er kompetens och ert engagemang och inte minst för att ni tålmodigt har stått ut med min frånvaro när jag har gjort djupdykningar i forskningsprojektet och för att ni lika tålmodigt har ställt upp när jag kommer inrusande och vill att alla ska hjälpa till. Tack DOCH och den personal som varit inblandad i projektet. Tack min son som stått ut med att golven har varit fulla med pappershögar och mamma har varit i ett annat universum i perioder. Tack Angelika, Daniel som har lagt ner sitt hjärta i att utforma en tekniskt avancerad hemsida över alla gränser för att försöka greppa den konstnärliga visionen. Sist men inte minst tack Fanny Senocq/Clint Eastwood min oumbärliga sidekick samt Christina Wränghede för att du har hjälpt mig och utmanat mig att våga vilja mer, djupare och längre och att inte försöka göra det på ”rätt” sätt utan försöka hålla fokus på att göra det på mitt sätt!
 
 

Läs hela artikeln Känslomässig intro

Close